PROJEKT 2.1

Decco S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dedykowanych profilom okiennym z tworzyw sztucznych przeznaczonym do zastosowania w wielkogabarytowej stolarce okiennej”

Projekt polega na inwestycji w rozwój centrum badawczo-rozwojowego Decco S.A. Firma zamierza poszerzyć posiadaną infrastrukturę badawczą poprzez wzniesienie nowego budynku i nabycie niezbędnych środków trwałych koniecznych do prowadzenia prac B+R w zakresie opracowania nowych rozwiązań produktowych oraz technologicznych dla profili z tworzyw sztucznych dedykowanych wielkogabarytowej stolarce otworowej.

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji umożliwiona zostanie dywersyfikacja działalności Firmy, zostanie utworzona nowa infrastruktura badawcza której zadaniem będzie prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w nowym dla przedsiębiorstwa zakresie. Tym samym projekt spełnia przesłanki pozwalające uznać planowane przedsięwzięcie jako inwestycję początkową w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

Projekt realizowany jest od 5.11.2018 do 31.12.2019

Wartość dofinansowania: 3.248.801,02 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 

Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw