Projekt 1.3.1

Decco

Decco S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „ Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PVC o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Planowane do wytworzenia produkty będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorcy finalnego. Wdrożenie na rynek nowych gam produktów przyczynić się może do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 1.08.2017 do 30.06.2019

Wartość dofinansowania: 11 620 800,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

W związku z ubieganiem się przez Firmę Decco S.A. o dofinansowanie projektu pt.:
Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PCV o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, ogłaszamy Zapytanie Ofertowe na:

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside.